Back to Top

021-26760919

Info@tarahanpey.com

طراحی و اجرای نیلینگ پروژه دربند 2


تاریخ شروع:
1397/02/08
تاریخ پایان:
1397/02/08
وضعیت:
پایان یافته


طراحی سیستم پایدارسازی گود مربوط به ساختمان مسکونی واقع در دربند تهران همراه با اخذ تاییدیه از نظام مهندسی انجام
شده و عملیات اجرایی بلافاصله توسط این شرکت آغاز گردیده است.
در پروژه حاضر با توجه به شرایط خاص ساختگاه از نظر شیب شدید زمین و وجود  همزمان خاک دستی و سنگ در دیواره ها طراحی نیلینگ و اجرای نیلینگ جهت پایدارسازی گود
از شرایط خاص برخوردار بوده است.

این پروژه در مجاورت خانه قدیمی و بوده و در بخشی از دیواره پروژه نیز آب جاری از دیواره پایدارسازی گود را با چالشهای خاص مواجه کرده است