Back to Top

021-26760919

Info@tarahanpey.com

طراحی و اجرای نیلینگ پروژه دربند 2


Date Begin:
2018/04/28
Date End:
2018/04/28
Status:
Done

خصوصی ، 
طراحی سیستم پایدارسازی گود مربوط به ساختمان مسکونی واقع در دربند تهران همراه با اخذ تاییدیه از نظام مهندسی انجام
شده و عملیات اجرایی بلافاصله توسط این شرکت آغاز گردیده است.
در پروژه حاضر با توجه به شرایط خاص ساختگاه از نظر شیب شدید زمین و وجو همزمان خاک دستی و سنگ در دیواره ها طراحی و اجرای پروژه
از شرایط خاص برخوردار بوده است.