Back to Top

021-26760919

Info@tarahanpey.com

طراحی و اجرای پایدارسازی دیواره های گود پروژه حسابرسان2


کارفرما:
شرکت اینتا و اینان پارس ترکیه
تاریخ شروع:
1397/02/08
تاریخ پایان:
1397/02/08
وضعیت:
پایان یافته

طراحی و اجرای نیلینگ در این پروژه برای ارتفاع حدود ۱۶ متر در پروژه واقع در منطقه ۱۶ برای شرکت اینتا و اینان پارس از کشور ترکیه انجام شده است

در پروژه با توجه به وجود خاک ریزشی اجرای نیلینگ و پایدارسازی گود با چالشهای خاص روبرو بوده است