Back to Top

021-26760919

Info@tarahanpey.com

حفاری و مطالعات ژئوتکنیک مخزن آب پروژه گلها


کارفرما:
سازمان زیباسازی شهر تهران
تاریخ شروع:
1397/02/08
تاریخ پایان:
1397/02/08
وضعیت:
پایان یافته

مطالعات ژئوتکنیک فونداسیون مخزن آب  پروژه گلها واقع در پارکینگ بیمارستان میلاد شامل حفاری انجام آزمایشهای برجا و آزمایشگاهی لازم و ارائه گزارش و محاسبات ژئوتکنیک

مطالعات ژئوتکنیک علاوه بر تعیین پارامترهای متداول ژئوتکنیکی و تعیین ظرفیت باربری فونداسیونهای مختلف جهت طراحی شمع و همچنین پایدارسازی گود با شرایط خاص مجاور برج میلاد پارامترهای خاص را بررسی و ارائه نموده است

در این پروژه طراحی شمعهای بر جا جهت احداث سازه نیز در نرم افزار allpile انجام شده است