Back to Top

021-26760919

Info@tarahanpey.com

طراحی و اجرای نیلینگ پروژه دیباجی


تاریخ شروع:
1397/02/08
تاریخ پایان:
1397/02/08
وضعیت:
پایان یافته

 

این پروژه واقع در دیباجی جنوبی با عمق 8/5 متر از چهارطرف با سازه عوارض مختلف مانند برجهای بلند،ساختمانهای قدیمی و باغ مجاور بوده که با طراحی دقیق و اجرای مناسب سیستم پایدارسازی به روش نیلینگ توسط این شرکت در سایت اجرا شده است

از چالشهای مهم در اجرای نیلینگ و پایدارسازی گود این پروژه مجاورت دیواره شرقی با یک باغ قدیمی بوده که خاک گیاهی و کاملا سست این دیواره که روزانه جهت آبیاری درختان باغ مرطوب میگردید و این رطوبت باعث کاهش شدید مقاومت خاک می گشت شرایط اجرا و طراحی نیلینگ را بسیار دچار مشکلات می نمود