Back to Top

021-26760919

Info@tarahanpey.com

پایدارسازی گود میدان هفت تیر


تاریخ شروع:
1397/07/30
تاریخ پایان:
1397/09/30
وضعیت:
درحال انجام

طراحی و اجرای پایدارسازی گود پروژه میدان هفتم تیر به روش نیلینگ و انکراژ

این پروژه در مجاورت ساختمانهای قدیمی و فاقد فونداسیون با حساسیت بسیار بالا واقع شده و جهت گودبرداری در خاک نسبتا ریزدانه تا عمق 8 متر اجرای انکراژ در ردیفهای بالا و اجرای نیلینگ در ردیفهای پایین جهت گودبرداری ضروری بوده است

در پروژه با توجه به میزان کم پیش کشیدگی مورد نظر طبق طراحی و شرایط خاص اجرا پیش کشیدگی در میلگرد با رعایت طول آزاد و با استفاده از دستگاه ترکمتر انجام شده است

پس از انجام کشش در مراحل خاکبرداری و بعد از اتمام اجرای نیلینگ و گودبرداری میزان نیروی هر میلگرد مجدد با ترکمتر اندازه گیری و کنترل شده است

در صورت  پایدارسازی گود به روش اجرای نیلینگ و یا اجرای انکراژ کنترل نیروهای داخل المانهای کششی و انجام تستهای تاییدی طبق آیین نامه FHWA دارای اهمیت بسیار زیاد میباشد

خصوصا در موتردی که اجرای نیلینگ به صورت موقت بوده و به دلائلی دیوارهای حائل پروژه تا پایان طول عمر سیستم موقت اجرا نشده است انجام تستهای کنترلی جهت تعیین میزان اثربخشی نیل ها دارای اهمیت زیاد میباشد