Back to Top

021-26760919

Info@tarahanpey.com

خاکبرداری و پایدارسازی پروژه پیروز جردن توسط خرپا


تاریخ شروع:
1397/05/18
تاریخ پایان:
1397/09/18
وضعیت:
درحال انجام

طراحی و اجرای خاکبرداری و پایدارسازی گود پروژه شرکت سرمایه گذاری نورکوثر ایرانیان به عمق ۱۲ متر واقه در جردن خیابان پیروزی با استفاده از سازه خرپایی

استفاده از سازه نگهبان خرپایی با توجه به محدودیتهای روش نیلینگ و انکراژ در این پروژه با استفاده از شاتکریت جهت پایدارسازی گود تا عمق ۱۲ متر مورد طراحی دقیق ژئوتکنیک و اجرا قرار گرفته است

در اجرای سازه نگهبان خرپایی رعایت مراحل اجرایی به ترتیب خاص از تطر فنی بسیار مهم بوده و در صورتی که این مراحل به طور دقیق و منظم اجرا نشود امکان دارد سازه عملکرد خود را از دست داده و کلا بی فایده گردد.

در پروژه حاضر به جای استفاده از جداول متداول برای طراحی خرپا از طراحی دقیق ژئوتکنیکی خرپا و دیواره گود به صورت همزمان در نرم افزار پلکسیس استفاده شده و بدینوسیله طرح بسیار بهینه و سبکتر و دارای اصول فنی کامل حاصل شده است.

در این روش طراحی علاوه بر تدقیق ضرایب ایمنی و بررسی دقیق میزان نشست خاک ,طرح بسیار نسبت به حالت متداول استفاده از جداول موجود سبکتر شده و در نتیجه بسیار ارزانتر و حتی در برخی موارد کم هزینه تر از اجرای نیلینگ بوده و زمان اجرای پروژه نیز کاهش خواهد داشت