Back to Top

021-26760919

Info@tarahanpey.com

طراحی و اجرای روش‌های بهسازی خاک های مسئله دار


اصلاح خاکهای مسئله دار قبل و یا بعد از احداث سازه ها جهت بالا بردن ظرفیت باربری این خاکها به روشهای مختلف مانند روشهای دینامیکی و یا انواع روشهای تزریقی از تخصص های ویژه این مهندسین مشاور می باشد.

در بهسازی خاک لازم است ابتدا با استفاده از نرم افزارهای الملن محدود و یا اجزاء محدود با توجه به روشهای مورد نظر طراحی به صورت دقیق برای حالات قبل و بعد از بهسازی انجام شده و پس از اطمینان از عملی بودن روش خاص اجرا توسط تجهیزات منطبق با شرایط پروژه بر اساس طراحی انجام شده صورت پذیرد.

این مشاور با استفاده از نرم افزارهای ویژه و تجهیزات لازم برای اجرا امکان اجرای دقیق روشهای مختلف بهسازی خاک را قبل و یا بعد از احداث سازه ها فراهم می نماید.