Back to Top

021-26760919

Info@tarahanpey.com

پایدارسازی دیواره گود پروژه سهند به عمق 20 متر با استفاده از سازه اصلی


Taskmaster:
Gopel Company
Date Begin:
2018/04/28
Date End:
2018/04/28
Status:
Doing

طراحی و نظارت پایدارسازی دیواره گود پروژه سهند واقع در خیابان نفت ، 
در این پروژه به علت عدم رضایت یکی از همسایگان امکان استفاده از روش نیلینگ برای پایدار سازی دیواره شرقی پروژه  وجود نداشته لذا با پیشنهاد این مشاور استفاده از سازه اصلی جهت پایدارسازی این دیواره همراه با خاکبرداری از تراز بالا طراحی و در حال اجرا می باشد

در این پروژه با استفاده از نرم افزارهای المین محدود مراحل اجرایی کار عینا مدلسازی شده و نیروهای وارد از طرف دیواره 20 متری به سازه اصلی محاسبه گردیده است،سپس سازه اصلی برای بارهای وارده طراحی مجدد و اصلاح شده و با نصب استرات در دیواره خاک و سازه نگهبان طراحی شده بارها مرحله به مرحله به سازه اصلی منتقل می گردد.

در مرحله بعد پس از اجرای دیوارهای نگهبان ساره نگهبان بین دیوار خاکی و سازه اصلی جمع آوری می گردد.